.
Verksamhet

KF Länken bildades 1953 av missbrukarna själva och består idag av ca 40 lokalföreningar runt om i Sverige.

Det är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.
Genom att bekämpa alkohol- och blandmissbruk vill vi bryta förnedringen och därmed ta kamp för oss själva och andra.

En länkförening är en förening av före detta missbrukare som genom läkarvård, medicin, kamraters hjälp och den egna viljan blivit friska.

Länkens Kamratförbund äger och driver Hvidehus, ett behandlingshem för missbrukare. Behandlingshemmet har hela Sverige som upptagningsområde.

KF Länken vill i en nykter föreningsmiljö ge medlemmarna insikter om sina och samhällets sociala problem och därigenom utveckla varje persons inneboende förmåga.

Att ha alkoholproblem är inte en egenskap hos människan som är medfödd, utan ett mycket mera komplicerat förhållande mellan människor, deras omgivning, miljö och samhället i stort.
I dessa sammanhang måste KF Länken påverka samtliga komponenter för att söka komma tillrätta med och eliminera alkoholproblemen.


Länkens Kamratförbunds målsättning skall vara att:

Lösa alkoholproblem hos människor genom Länkens Ideologi:
Sann livsglädje utan droger
och motto:
Som du själv har blivit hjälpt ska du hjälpa andra.

Skapa en bra förebyggande verksamhet, rehabilitering och eftervård.

Värva nya medlemmar bland alkoholmissbrukare i alla samhällsgrupper, samt stimulera den enskilde medlemmen till en aktiv insats för sig själv, Länken och dess idè.

Aktivera medlemmar till ett nyktert och drägligt liv, samt återbörda dessa till samhällstillvända medborgare.

Arbeta för att fler kvinnor med alkoholproblem bereds tillträde till våra Länkföreningar.

Informera om spriten och dess skadeverkningar på ett sådant sätt att alkoholism inte framstår som ett tecken på slapphet och dålig karaktär utan är att betrakta som en sjukdom, samt sprida kännedom om Länkens Kamratförbund.

Värna om de alkoholskadades integritet och tillförsäkra dessa största möjliga inflytande över sin egen situation.

Påverka samhällets lagstiftning så att alkoholisten ej blir föremål för diskriminering.

Hos besslutande myndighetr i kommuner, län och riksdag verka för att mänskliga, förnuftiga och erfarenhetsmässiga synpunkter läggs till alkoholproblematiken

Verksamhetsbeskrivning
Länkens Kamratförbund

Länkens Kamratförbund är en organisation med Visionen om ett tryggt samhälle för alla medborgare.
Våra långsiktiga mål och vår målsättning med verksamheten har inriktningen att skapa förståelse och acceptans för vårt arbete. Att ta omhand våra missbrukande kamrater på bästa sätt, samt att göra vårt bästa för att förhindra att nya missbruksfall uppstår i samhället.
Vår policy pekar, klart och tydligt, ut några områden vi tycker är viktiga att påverka hos myndigheter, politiker och andra beslutsfattare.

Även om det direkta "Länkarbetet" sker ute i Föreningarna och delvis Distrikten, ligger huvudansvaret för samordning, stöttning och utbildning på Förbundet och dess VU.

Förbundets VU gör Förenings- och Distriktsbesök.
Dels för att stötta och hjälpa de föreningar som har problem med att få den interna föreningsverksamheten att fungera, men man bistår även i diskussioner med kommunen om ett samarbete i och stöttning av verksamheten. Ekonomiskt och på andra sätt.

Förutom detta bedriver Förbundet, tillsammans med Hvidehusstyrelsen och PR-gruppen vilka är underställda förbundet, en omfattande informations- och utbildningsverksamhet.

Här en kort innehållsbeskrivning av verksamheten.

Kongressen:
Här görs val till de olika styrelserna, behandlas motioner från föreningarna, samt beslutas om mål för verksamheten.
Även våra stadgar diskuteras, vilka revideras vart 5:e år.

Förbundsstyrelsemöten:
Mellan kongresserna träffas representanter för samtliga distrikt för att diskutera och fatta beslut om frågor som rör den löpande verksamheten.

Distriktstyrelsekonferens:
Förbundsstyrelsen träffar representanter för samtliga Distrikt för att diskutera distriktens roll som en länk mellan Förbund och Föreningar.
Samarbetet inom och mellan Distrikten är viktiga frågor som ständigt behöver utvecklas i organisationen.
Ett tema används ofta för konferensen.

Ordförandekonferens:
Här får Förbundsstyrelsen direktkontakt med Föreningarna och möjlighet ges för information i aktuella frågor.
Föreningarna får också möjlighet att ta upp gemensamma problem och frågeställningar till diskussion, men även att delge varandra glädjande besked.
Även här används ofta ett tema.

Länkens Dag:
Årets höjdpunkt för en Länkmedlem!
På en av kongressen fastställd plats (varierar från år till år) samlas medlemmar från hela LänkSverige för att manifestera vår existens och vår syn på svensk alkoholpolitik.
Detta görs i form av ett organiserat demonstrationståg, med efterföljande tal, och en del andra aktiviteter.

Informatörsutbildning:
Är till för att utbilda medlemmar i föreningarna så att dessa ska vara väl rustade för att gå ut (ex. i skolor och på arbetsplatser) och informera om alkoholen och dess skadeverkningar utifrån den praktiska, dyrköpta erfarenhet vi trots allt har.
Utomstående föreläsare brukar anlitas.

Kassörs och Revisionskurs:
Här säger väl namnet vad det handlar om!
Det behövs duktiga kassörer och revisorer för att på bästa sätt förvalta de skrala bidrag Föreningarna erhåller.

Föreningskunskap:
En viktig kunskap för att få verksamheten att fungera i Föreningar och Distrikt. Vem ska göra vad?
Hur ska man organisera sig och varför?
Ex. hur ska styrelsen jobba, ordförande sekreterare m.m.

Socialmedicin:
Här handlar det om att lära sig en del om sociala, medicinska och kanske även psykologiska/mentala frågor.
Viktig kunskap för att kunna möta våra behövande kamrater på bästa sätt.
Här används mycket utomstående föreläsare, vilka varierar från år till år.

Inläggningskommittè:
Träffar som arrangeras av Länkhemsstyrelsen.
Varje Förening har någon/några som ansvarar för kontakten med kamrater som begöver hjälp på något sätt.
Det gäller ofta inläggning på vårt behandlingshem Hvidehus och därför handlar ofta diskussionen om hur vi ska förhålla oss till och uppträda emot dessa våra hjälpbehövande.
En viktig fråga som ofta kommer upp är hur vi ska skapa bra kontakter mellan Föreningen, vårdköpare (oftast sociala) och behandlingshemmet, när det gäller inläggning på Hvidehus.
Ibland anlitas utomstående experter/föreläsare).

Eftersom omsättningen på medlemmar är ganska stor och utbildningsbehovet således fortlöpande inom organisationen är dessa träffar/utbildningar återkommande i ungefär samma utformning.

 
 

Länkens Kamratförbund
Hvidehusvägen 3, 466 95 Sollebrunn
Telefon: 0322-453 32 Fax: 0322-454 32
E-post:
info@lankenskamratforbund.se
wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet????????????????????