.
Tidningen Länkkamraten

Tidningen Länkkamratens huvudsakliga uppgift skall vara att sprida information om KF Länken och dess olika verksamhetsgrenar, samt om Länkens ideologi, - Länkidén -.

Vidare skall vi verka för att tidningen blir spridd till allmänheten, företag och institutioner av olika slag, samt att den fungerar som ett bra språkrör för rörelsen och dess idéer.

Läs Länkkamraten på nätet
Du kan läsa Länkkamraten genom att klicka på bilden till vänster.

Programmet Adobe Reader krävs, om du saknar det kan det hämtas här

Om du har problem med att läsa tidningen: högerklicka på bilden och välj 'Spara mål som'

Läs gamla nummer här

Nr 3 2011
Nr 2 2011
Nr 1 2011
Nr 6 2010
Nr 5 2010
Nr 4 2010
Nr 3 2010
Nr 2 2010
Nr 1 2010
Nr 6 2009
Nr 5 2009
Nr 4 2009
Nr 3 2009
Nr 2 2009
Nr 1 2009
Nr 6 2008

Prenumeration av tidningen:
Sänd namn och adress till:
Länk-Kamraten
Box 2083
445 02 SURTE
Efter det skickar vi tidningen tillsammans med inbetalningskort.

Målsättningen är därför att:

 • varje Länkmedlem verkar för effektiv spridning av tidningen

 • alla Länkmedlemmar, i mån av förmåga, medverkar i tidningen på olika sätt genom idéer och insändande av manus

 • tidningens innehåll i största möjliga utsträckning inriktas på att skapa debatt kring alkoholproblem och deras åtgärdande

 • se till att tidningen och dess innehåll blir diskuterat vid sammankomsterna i föreningarna, gärna vid s k temamöten

 • söka påverka den allmänna samhällsdebatten om alkoholen och dess verkningar

 • genom lämpliga åtgärder verka för att de s k attityderna gentemot alkoholen, hos allmänheten påverkas i för Länken och dess medlemmar positiv riktning

 • utan att snegla på eventuella vinstintressen i första hand arbeta för att göra Länken känd hos så stora delar av folket som möjligt
 • Adressändringar av Förening - Distrikt och Styrelse-registret sändes till Länkens Kamratförbund Hvidehusvägen 3 466 95 Sollebrunn.

  Redaktör och ansvarig utgivare:
  Prenumerationer samt dess adressändringar och föreningsupplagor till:
  Chister Alenfors
  Box 2083. 445 02 Surte.
  Telefon: 031-983133
  Mobil: 0706-283133

  Redaktion:
  Manuskript sändes till
  Tidningen Länk-kamraten
  Hvidehusvägen 3 466 95 Sollebrunn
  e-post: info@lankenskamratforbund.se

  Inbetalningar av tidningar, prenumerationer, personliga hälsningar etc:
  Tidningen Länk-kamraten
  Mauno Vouerla Runvägen 11 C.
  393 52 Kalmar Tel: 0480- 24058
  Post-giro: 52 31 55 - 0.

  Annonsbeställningar och annonslikvider:
  Box 130 69
  402 52 Göteborg.
  Telefon: 031-446484
  Post-giro: 42 61 73-1.
  Box 3045. 161 03 Bromma.
  Telefon: 08-56451662.

  Tryck och distrbution:
  Göteborgs Länstryckeri AB

  Tidningsstyrelsen består av:

  Ordförande:
  Melvin Selander; N:a Möckelby 153;
  38696 Färjestaden; tel: 076-8975056; info@lankenskamratforbund.se

  Kassör: Mauno Vuorela; Runvägen 11C.
  393 52 Kalmar; tel: 0490-24058

  Sekreterare: Jan Larsson; c/o T Lagergren; Granvägen 23; 43233 Varberg; 0768-350197

  Ledamot: Morgan Gustavsson; Hedens Byvägen 15C 47540 Hönö; tel: 070-3394340.
  Ledamot: Karin Eriksson; KF-Länken Uppsala;
  tel: 073-6455408

Suppl:
Eva Andersson; Pansèvägen 14 Skogstorp; 31133 Falkenberg
tel: 070-6850121

Lars Johansson; tel: 018-324932

Karin Eriksson; tel: 0737-327933