.

Tidningen Länkkamraten


Tidningen Länkkamratens huvudsakliga uppgift skall vara att sprida information om KF Länken och dess olika verksamhetsgrenar, samt om Länkens ideologi, - Länkidén -.

Vidare skall vi verka för att tidningen blir spridd till allmänheten, företag och institutioner av olika slag, samt att den fungerar som ett bra språkrör för rörelsen och dess idéer.

Läs Länkkamraten på nätet

Du kan läsa Länkkamraten genom att klicka på bilden till vänster.

Programmet Adobe Reader krävs, om du saknar det kan det hämtas här

Om du har problem med att läsa tidningen: högerklicka på bilden och välj 'Spara mål som'

Läs gamla nummer här

Nr 3 2011
Nr 2 2011
Nr 1 2011
Nr 6 2010
Nr 5 2010
Nr 4 2010
Nr 3 2010
Nr 2 2010
Nr 1 2010
Nr 6 2009
Nr 5 2009
Nr 4 2009
Nr 3 2009
Nr 2 2009
Nr 1 2009
Nr 6 2008

Prenumeration av tidningen:
Sänd namn och adress till:
Länk-Kamraten
Box 2083
445 02 SURTE
Efter det skickar vi tidningen tillsammans med inbetalningskort.

Målsättningen är därför att:

  • varje Länkmedlem verkar för effektiv spridning av tidningen
  • alla Länkmedlemmar, i mån av förmåga, medverkar i tidningen på olika sätt genom idéer och insändande av manus
  • tidningens innehåll i största möjliga utsträckning inriktas på att skapa debatt kring alkoholproblem och deras åtgärdande
  • se till att tidningen och dess innehåll blir diskuterat vid sammankomsterna i föreningarna, gärna vid s k temamöten
  • söka påverka den allmänna samhällsdebatten om alkoholen och dess verkningar
  • genom lämpliga åtgärder verka för att de s k attityderna gentemot alkoholen, hos allmänheten påverkas i för Länken och dess medlemmar positiv riktning
  • utan att snegla på eventuella vinstintressen i första hand arbeta för att göra Länken känd hos så stora delar av folket som möjligtRedaktör och ansvarig utgivare

Morgan Gustavsson

Hedens Byväg15 C

475 40 Hönö

Manuskript sändes till
Tidningen Länk-kamraten
Hvidehusvägen 3 466 95 Sollebrunn
e-post
: info@lankenskamratforbund.se

Annonsbeställningar och annonslikvider:
Box 130 69
402 52 Göteborg.
Telefon: 031-446484
Post-giro: 42 61 73-1.
Box 3045. 161 03 Bromma.
Telefon: 08-56451662.

Tryck och distrbution:
Göteborgs Länstryckeri AB

Tidningsstyrelsen består av:

Styrelsen medlemmar redovisas inom kort.
info@lankenskamratforbund.se

Sidan är under upparbetning .

Hvidehus 2017-11-12.