.
Styrdokument

Länkens Ideologi

"Sann Livsglädje
utan droger"

Länkens motto

Som du själv blivit hjälpt
ska du hjälpa andra.


utdrag
STADGAR
för anslutna kamratföreningar till
LÄNKENS KAMRATFÖRBUND

§ 1.
Föreningen är, i såväl partipolitiskt som religiöst avseende, obunden.

§ 2.
Föreningar anslutna till Länkens Kamratförbund är till för människor med alkoholproblem och visst blandmissbruk.

§ 3. Ändamål och uppgift.
Mom. 1. Kamratföreningen är en sammanslutning av sådana samhällsmedborgare som har missbruksproblem enl. §2 och var och en som har en uppriktig önskan att vilja bli av med dessa kan vinna inträde i kamratföreningen.
Mom 3. Kamratföreningen ska, efter bästa förmåga, sprida kännedom om föreningens arbetssätt, samt verka för att minska alkoholens skadeverkningar i samhället genom att:

utföra agitations- och organisationsarbete.
organisera studie- och upplysningsverksamhet.
efter bästa förmåga förmå medlemmar att bli nyktra samhällsmedborgare.

§ 4. Medlemskapet.
Mom. 1. Genom ditt inträde i föreningen har du blivit en länk i kamratkedjan.
Du skall, genom ditt medlemskap, verka som stöd för andra som vill komma ifrån sina missbruksproblem.

DISTRIKTSSTADGAR

§ 1. Inledning.
Mom. 1. Föreningar inom ett geografiskt område bildar ett distrikt, om så är möjligt.
Mom. 2. Distriktets namn skall vara (områdets namn) distrikt av Länkens Kamratförbund.
Mom. 3. Distriktet skall organisera samtliga länkföreningar inom det område man verkar.

§ 2. Arbetsuppgifter.
Distriktet skall vara en sammanhållande länk mellan föreningar inom det geografiska område distriktet verkar. Dess uppgift är att:

Hjälpa föreningarna med propaganda.
Bilda nya föreningar.
Hjälpa föreningarna vid ev. tvister om föreningarna så begär.
För övrigt skall distriktet hjälpa och bistå föreningarna med allt som hör till ett gott länkarbete.

STADGAR för
LÄNKENS KAMRATFÖRBUND.

§ 1. Namn.
Organisationens namn skall vara Länkens Kamratförbund.

§ 2. Ändamål.
Länkens Kamratförbund är en sammanslutning av lokalföreningar i hela landet vilka bär namnet Kamratföreningen Länken.
Förbundet ska, genom sin styrelse, tillse att kamratföreningarna följer stadgar och förordningar samt fattade beslut och med råd och upplysningar bistå föreningar där så är nödvändigt.

§ 3. Uppgift.
Mom. 1. Kamratförbundets uppgift är att:

Hos beslutande myndigheter, i de institutioner där alkoholfrågor blir föremål för behandling, följa och bevaka utvecklingen.
Arbeta för att mänskliga, förnuftiga och erfarehetsmässiga synpunkter läggs till alkoholfrågan.
Utbilda medlemmarna genom kurser och seminarier.

Länkens Kamratförbund

VISION

Ett samhälle där människor
kan leva i en trygg och
harmonisk miljö utan att
behöva känna frestelsen att ta
till alkohol eller andra droger
för att klara vardagen.

Långsiktiga mål

Invånare i vårt land ska veta vad Länkens Kamratförbund står för och se det som en självklarhet att medel från det allmänna tillskjuts för att finansiera verksamheten.

Länkens Kamratförbund ska, som en del av svensk missbruksvård, vara en naturlig del av det samhälle vi lever i och där verka för att mänskliga och förnuftiga synpunkter läggs på missbruksproblematiken.

Länkens Kamratförbund ska, i en intern organisation, arbeta för att aktivera medlemmarna till ett nyktert och drägligt liv och återbörda dessa till samhällsdugliga medborgare, genom att skapa en god förebyggande verksamhet, rehabilitering och eftervård för missbrukare.

 

Policy i alkoholfrågor.

Begränsad tillgänglighet och "hög" skatt på alkohol ska även fortsättningsvis användas som "verktyg" för att minska alkoholkonsumtionen och därmed alkoholskadorna, bland invånarna.

Systembolagets monopol ska vara kvar.
Systembolagets öppettider inskränks
(ex. ej lördags- eller kvällsöppet).
Alla alkoholdrycker, starkare än lättöl, ska endast finnas till försäljning på systembolaget.
Åldersgräns för inköp av alkohol på restaurang höjs till 20 år
(som på systembolaget).
Skärpt lagstiftning för utskänkningstillstånd (svårare att få - bättre kontroll av efterlevnad - lättare att återkalla).
Stränga regler för införsel av alkohol från utlandet (låga införselkvoter).
Förbud att handla alkohol på Internet.

Krafttag måste tas mot all olaglig hantering av alkohol (smuggling - hembränning - langning).

Kännbara straff och ökade resurser för Tull och Polis för att komma åt gärningsmännen.

Samhället måste tillskjuta omfattande resurser för att informera och upplysa om alkoholens skadeverkningar, samt för att omhänderta och rehabilitera alkoholister.
Frivilligorganisationers medverkan, för att förverkliga den riksomfattande handlingsplanen, måste ses som en självklarhet.
Ekonomiska bidrag till frivilligorganisationer måste ses som en lönsam investering och
inte som en betungande utgift.

 

________________________________
Länkens Kamratförbund
Hvidehusvägen 3, 466 95 Sollebrunn
Telefon: 0322-453 32 Fax: 0322-454 32
E-post:
info@lankenskamratforbund.se

 

wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet????????????????????